Hebrejski jezik – Linguaviva

Hebrejski jezik

Podeli na FBShare on Facebook

ŠALOM – ZDRAVO!

Hebrejski jezik je semitski jezik. Ime je dobio po Semu, sinu Noaha, od koga su nastali mnogi narodi Istoka.

U većem delu biblijskog perioda Izraelci su govorili hebrejski jezik. Najveći deo biblijske, rabinske i klasične književnosti pisan je hebrejskim jezikom. U srednjem veku Jevreji su govorne jezike drugih naroda prilagođavali hebrejskom pismu. Hebrejski se uglavnom koristio za čitanje i izučavanje Tanaha. Tanah je skraćenica za Nauk, Proroke i Svete spise, koji čine najznačajnije delove Starog zaveta.

Prevashodno se koristio za čitanje i izučavanje Tore ? Nauk, Pouka, molitve, rituale, religisku književnost i korespodenciju.

U obnavljanju hebrejskog jezika značajnu ulogu je imao Eliezer Ben Jehuda, koji je bio urednik jednog obimnog hebrejskog rečnika i osnivač obnovljenog hebrejskog jezika. Sa osnivanjem države Izrael 1948 godine hebrejski postaje i zvanični jezik države Izrael.

KURSEVI HEBREJSKOG JEZIKA

Kursevi hebrejskog jezika namenjeni su u čenicima, studentima kao i onima koji žele da nauče čitati i pisati hebrejskim pismom, da prepoznaju osnovne sisteme hebrejskog jezika kao i da nauče osnovne izraze i reči koje su u upotrebi u svakodnevnom životu.

POČETNI KURS : KURS ALEF

 1. Pisanje
 2. Čitanje
 3. Konverzacija
 4. Osnovna gramatička pravila (najosnovnija znanja o 7 glagolskih sistema i primeni glagolskog sistema Paal i Piel)
 5. Lektira
 6. Vežbe
 7. Kultura, tradicija i običaji Jevrejskog naroda

Pored literature koja je navedena na kraju, polaznici početnog kursa biće upoznati i sa kratkim pričama Efraima Kišona koje će čitati i prepričavati na hebrejskom jeziku.

SREDNJI KURS : KURS BET

 1. Pisanje sa oznakama za samoglasnike
 2. Pisanje bez oznaka za samoglasnike
 3. Čitanje sa oznakama za samoglasnike
 4. Čitanje bez oznaka za samoglasnike
 5. Konverzacija
 6. Gramatika (akcenat na: sistemu Paal i Piel, promeni jakih glagola u sadašnjem i prošlom vremenu, najfrekventniji slabi glagoli, najosnovnije o sistemima Nifal, Hifil i Hitpael )
 7. Lektira
 8. Vežbe
 9. Kultura, tradicija i običaji Jevrejskog naroda

SREDNJI VIŠI KURS : KURS GIMEL

 1. Čitanje i pisanje
 2. Diktati
 3. Konverzacija
 4. Gramatika (akcenat na: promeni jakih glagola u buduće vreme, promeni slabih glagola, zapovednom načinu, sistemima Pual i Hufal)
 5. Vežbe
 6. Lektira
 7. Kultura, tradicija i običaji jevrejskog naroda

Literatura

 1. HEBREJSKI JEZIK SVETE ZEMLJE ,
  autor Ana Rolinger
 2. MODERN HEBREW GRAMMAR and COMPOSITION ,
  by Harry Blumberg
 3. A HEBREW GRAMMAR for schools and colleges ,
  by Yitzhak and Joshe Kohba, Jerusalem
 4. OUR GRAMMAR ,
  by Zvi Betzer and Mordechai Rosen, Tel Aviv
 5. 201 HEBREW VERBS ,
  by Abraham S. Halkin
 6. HOW THE HEBREW LANGUAGE GREW ,
  by Edward Horowitz
 7. 501 HEBREW VERBS
  by Shmuel Bolozky
 8. Efraim Kišon
 9. Kratke priče na hebrejskom jeziku
 10. Stari zavet na hebrejskom jeziku

SPECIJALNI KURS – STARI ZAVET : TANAH

ŠALOM ALEHEM! – MIR SA VAMA!

Biblijske knjige Starog zaveta skraćeno se nazivaju Tanah. Tanah je sveta knjiga za mnoge ljude u svetu. Sastoji se iz Pet Mojsijevih knjiga, Knjige proroka i ostalih svetih spisa, koje su napisane na hebrejskom jeziku.

Polaznici specijalnog kursa imaju priliku da se upoznaju sa verskim spisom, istorijskim dokumentima i književnim delom Prve Mojsijeve knjige BeREŠIT koja je u našem jeziku prevedena kao Postanje.

Milioni ljudi naše planete, bez obzira na versko opredelenje svakodnevno se pozivaju na pouke zapisane u Starom zavetu.

Kako da saznate šta je sve Bog stvorio za samo sedam dana?

Čitajte BeREŠIT – POSTANJE na hebrejskom jeziku.

BeREŠIT – POSTANJE

 1. Čitanje teksta “BeREŠIT” – POSTANJE?na hebrejskom jeziku
 2. Značenje svake hebrejske reči na srpskom jeziku
 3. Pravila čitanja kao i osnovne napomene o gramatičkim pravilima koja su vezana neposredno za sam tekst
 4. Prevod po Đuri Daničiću
 5. Slobodan prevod polaznika specijalnog kursa

ŠALOM UVRAHA! ? MIR I BLAGOSLOV!

LEHITRAOT – DOVIĐENJA